NL nl    Colofon  Privacy
 
Home FAQ Herroepingsrecht Leveringscondities Contact Mijn account Registreren
0 Artikel | € 0.00
  Aanbiedingen / Nieuw
  Caps / Muts
  Kleding
  Schoenen
  Lifestyle Accessoires
  Speelgoed
  Give-a-ways
  Cat schaalmodellen


Verklaring inzake gegevensbescherming    

In deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod. Voor meer informatie over de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verwerkingsverantwoordelijke" verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG).

Verantwoordelijk orgaan:

Leagues GmbH
Tomphecke 40
41169 Mönchengladbach
Telefoon: +49 (0) 2161 189 700
Fax: +49 (0) 2161 189 602

EMail: info@theleagues.eu
vertegenwoordigd door de directeur
Udo Mahler

Soorten verwerkte gegevens

 • Algemene gegevens (bijvoorbeeld naam, adres)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummers)
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer)
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. bezochte websites, type browser, IP-adres)

Doel van de verwerking

 • De beschikbaarheid van het online aanbod, de functie en de inhoud ervan
 • De beantwoording van contactverzoeken
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Uitvoering van de geplaatste opdrachten/bestellingen

Toepasselijke rechtsgronden

Tenzij uitdrukkelijk een specifieke rechtsgrond wordt vermeld, geldt over het algemeen het volgende: Voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, evenals de beantwoording van vragen, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) en artikel 7 van de AVG. Voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen vindt de gegevensverwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. De gegevensverwerking ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Artikel 6, lid 1, onder d) van de AVG dient als rechtsgrond voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van gegevens noodzakelijk maken. Wij vragen u om zelf regelmatig informatie in te winnen over de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de verklaring inzake gegevensbescherming aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij brengen u op de hoogte zodra voor het doorvoeren vna de wijzigingen uw medewerking vereist is (bijv. toestemming).

Samenwerking met verwerkers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan personen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, doorgeven of hen anderszins toegang verlenen tot gegevens, gebeurt dit op basis van een wettelijke toestemming (bijv. het doorgeven van gegevens voor de uitvoering van de opdracht of aan financiële dienstverleners, artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG), uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang (bijv. het gebruik van opdrachtnemers, webhosting, etc.). Indien wij derden opdracht geven voor de verwerking van gegevens op basis van een "overeenkomst voor gegevensverwerking", gebeurt dit op basis van artikel 28 van de AVG. Als gegevens worden doorgegeven aan derde landen (landen buiten de EU/EER) om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, dan gebeurt dit onder het voorbehoud van erkende garanties voor de naleving van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijv. de "Whitelist” van de EU, het "EU-US Privacy Shield", etc.) of in overeenstemming met erkende contractuele verplichtingen ("standaardcontractbepalingen van de EU").

Rechten van de betrokkene

 • U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of gegevens over u worden verwerkt en om inzage van dergelijke gegevens te verkrijgen in overeenstemming met artikel 15 van de AVG.
 • U hebt het recht om de vervollediging of correctie van deze gegevens te vragen (artikel 16 van de AVG).
 • U hebt het recht om de onmiddellijke wissing van gegevens te eisen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG of om een beperking van de verwerking van gegevens te eisen in overeenstemming met artikel 18 van de AVG.
 • U hebt het recht om uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of om om de overdracht ervan aan andere verantwoordelijke partijen te vragen (artikel 20 van de AVG).
 • U hebt verder het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (artikel 77, lid 3 van de AVG). Een lijst vindt u op https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/adressen_links-node.html

Recht van intrekking en recht van bezwaar

U kunt overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de AVG verleende toestemmingen voor de toekomst intrekken. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking ten behoeve van direct marketing. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies zijn bedoeld om u te herkennen tijdens het gebruik van ons online aanbod. Ons online aanbod maakt uitsluitend gebruik van een speciaal soort cookie, die na afloop van uw browsersessie automatisch wordt verwijderd. Dit cookies is daarom alleen actief voor de duur van het gebruik van ons online aanbod. Dergelijke cookies worden ook wel "sessiecookies" genoemd. U kunt het opslaan van dergelijke cookies via uw browser controleren en voorkomen. Houd er rekening mee dat zonder "sessiecookies" het gebruik van ons bestelsysteem slechts in beperkte mate functioneert en dat deze cookies daarom noodzakelijk zijn voor de werking van het bestelsysteem. De cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden gewist in overeenstemming met artikel 17 en 18 van de AVG, of de verwerking ervan wordt beperkt (bijv. geblokkeerd) zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel of voor de te leveren diensten en er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren. Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden de gegevens gedurende 10 jaar opgeslagen volgens § 147 lid 1 van de Duitse belastingwet, § 257, lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 van het Duitse handelswetboek (boeken, archiefstukken, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handelsboeken, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.) en 6 jaar volgens § 257, lid 1, nr. 2 en 3, lid 4 van het Duitse handelswetboek (handels- en zakelijke brieven).

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken wij contractuele gegevens (bijv. voorwerp van het contract, duur, klantencategorie), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis) en boekingsgegevens (bijv. hotelboekingen, boeking van deelname) van onze klanten, geïnteresseerden en zakenpartners ten behoeve van contractuele diensten, dienstverlening en klantenservice.

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor de levering van ons online aanbod. Hierbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen voor een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG in combinatie met artikel 28 van de AVG (sluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking). Wij, resp. onze hostingprovider, verzamelen op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogfiles). De toegangsgegevens omvatten de naam van de website of het bestand waartoe toegang is verkregen, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid gegevens die is overgedragen, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider. Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude op te helderen) maximaal 30 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, worden niet gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

Financiële boekhouding, kantoororganisatie, relatiebeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van ons bedrijf, de financiële administratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Wij verwerken dezelfde gegevens die wij in het kader van onze contractuele dienstverlening verwerken. De rechtsgronden voor de verwerking zijn artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG en artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Het doel en belang van onze verwerking ligt in de financiële administratie, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het wissen van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de in deze verwerkingsactiviteiten gespecificeerde gegevens. Wij maken gegevens bekend of geven deze door aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, maar ook aan andere tolbedrijven en betalingsdienstaanbieders. Bovendien slaan wij op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijvoorbeeld om later contact op te nemen. Deze gegevens, die voornamelijk betrekking hebben op het bedrijf, worden permanent opgeslagen.

Versleutelde doorgifte

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de doorgifte van vertrouwelijke inhoud die u ons als gebruiker van de website stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de "https://" in de adresregel van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.
 
 
© 2012 Caterpillar
CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow,” “Caterpillar Corporate Yellow,” the “Power Edge” trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.
www.cat.com      www.caterpillar.com
Leagues GmbH, a licensee of Caterpillar Inc.